Skyddat boende - Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder

Förutom att vi alltid ger familjehem handledning minst varannan vecka erbjuder vi följande tjänster:

  • Tillgänglighet för familjehem vid akuta situationer, dygnet runt, året om
  • Umgängesstöd – som kan skapa möjligheter för ett barn eller ungdom att fortsatt ha kontakt med sina föräldrar
  • Hämtning vid placering i familjehem
  • Grundutbildningen i ”Ett hem att växa i”
  • Månadsrapport som skickas till socialtjänsten regelbundet
  • MI samtal – motiverande samtal, som kan skapa motivering till beteendeförändring
  • Återfallsprevention – för de barn eller ungdomar med en missbruksproblematik eller kriminalitet
  • ASI (Addiction Severity Index) – kartläggning av missbruksproblem
  • FREDA – standariserad bedömning för våld i nära relationer
  • ART (Aggression Replacement Training) – program för prevention vid aggressivitetOlika sorters boende

Det kan vara svårt att hålla reda på skillnaderna mellan de olika sorternas skyddsboende som finns för den som inte är insatt och van vid begreppen. De boenden vi har är familjehem, men de kan också fungera som skyddat boende i de fall när det finns en hotbild mot barnet eller ungdomen, till exempel på grund av en hedersproblematik.

 

Skyddat boende

Ett skyddat boende är en plats där personer som är skyddsökande kan bo och känna sig trygga. Det handlar ofta om personer som utsatts för våld i hemmet eller i nära relationer, men det kan också finnas andra skäl, till exempel en hedersproblematik. Att det finns en tydlig hotbild är nödvändigt. Det kan vara både vuxna och barn som bor i ett skyddat boende, men när det handlar om yngre barn bor de då ofta där tillsammans med någon av sina föräldrar. Ungdomar kan i vissa fall bo i skyddat boende på egen hand.

I ett skyddat boende kan den som behöver skydd få en trygghet genom att ingen vet var personen är och inte kan göra honom eller henne illa. Det finns också stödverksamhet, de som bor i skyddat boende har alltid någon som hjälper dem till exempel i kontakt med myndigheter, vid polisanmälningar, eller bara att hitta en väg framåt och bort från den ohållbara situationen.

Vistelsen i ett skyddat boende kan vara både akut och något som varar under en längre tid. Ett skyddat boende är en av de former för skyddplaceringar som Socialtjänsten beslutar om och betalar för. Skyddplaceringar är nationella skyddsinsatser och en person flyttas långt bort från sin vanliga bostadsort för att kunna leva skyddad.

 

HVB

HVB står för "hem för vård eller boende" och är en sorts heldygnsvård för barn, ungdomar, vuxna eller för hela familjer med barn. Det finns olika anledningar till att det beslutas om en vistelse på HVB. I stora drag kan man säga att det sker när ett normalt boende av någon anledning inte fungerar. Många av de ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige har placerats på HVB eftersom de inte har någon vuxen att bo hos och behöver relativt mycket hjälp. En missbruksproblematik kan göra att personer placeras på HVB för att få hjälp med sina problem, och detsamma kan gälla för personer med psykiska problem.

 

På HVB kan det också vara möjligt att ta hand om skyddplaceringar, alltså människor som lever under hot och behöver ett boende där de kan vara trygga. På HVB finns det utbildad personal dygnet runt, personal som är van vid att handskas med skyddade personuppgifter, personskydd och har rutiner för hotbilder.

 

SiS

SiS, Statens Institutionsstyrelse, har en särskild form av HVB som drivs av staten. Där hamnar inte personer som "bara" är skyddsökande, utan det är ungdomshem för personer med relativt stora problem. För det mesta rör det sig om missbruk och kriminalitet. SiS-hemmen har en särskild rätt att använda tvångsmedel, vilket inte är tillåtet på andra former av HVB.

 

Stödboende

Stödboende är en form av boende där en ungdom eller vuxen har ett eget boende och bor i en helt vanlig lägenhet, men får stöd som gör att de lättare kan klara av sin situation. En av de problembilder som kan finnas är att personen har en hotbild riktad mot sig, men det kan också vara andra typer av problem som gör att någon får stöd i ett stödboende.

 

Familjehem

Familjehem är en möjlighet för en barn eller ungdom att komma bort från sin vanliga hemmiljö, eller att för första gången få en riktig hemmiljö. Familjehem är vanliga hem som tar på sig rollen att vara en behandlingsfamilj – en plats där någon kan bo under lång tid. Barn kan placeras i familjehem om deras föräldrar brister i sin omsorg, om de till exempel blir misshandlade, utsatta för övergrepp eller om föräldrarna har en missbruksproblematik eller annan sjukdomsproblematik. Det kan också bli aktuellt med familjehem om barnet eller ungdomen har ett destruktivt beteende, till exempel en egen missbruksproblematik, eller vid kriminalitet eller prostitution.

 

Jourhem

Ett jourhem är ett hem där ett barn eller en ungdom placeras akut när Socialtjänsten uppfattar det som att skyddsbehovet är så stort att ett omhändertagande måste ske meddetsamma. Jourhemmet kan vara en person eller en familj där barnet bor medan Socialtjänsten gör sin utredning. Efter tiden där kan barnet återvända hem eller placeras i ett familjehem där han eller hon kan bo under lång tid.

 

Kontakta oss direkt vid problem

Kontakta oss direkt ifall du upplever problem i vardagen och behöver hjälp med ett skyddat beonde.

(Lämna tom)